Dynamika produktywności środków trwałych I ich nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i rybołówstwie polskim w latach 1999-2002

Jan Zwolak

Zwolak, Jan
Dynamika produktywności środków trwałych I ich nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i rybołówstwie polskim w latach 1999-2002
Fixed assets productivity dynamics and their investment Input in polish agriculture, forestry, fishery and hunting Within 1999-2002
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 29-34

Słowa kluczowe

regresja wieloraka zmiany przekrojowe produktywność przeciętna i krańcowa tempo wzrostu.

Key words

multiple regression cross-sectional changes average and marginal productivity rate growth.

Streszczenie

Wykorzystano metodę regresji wielorakiej do ustalenia produktywności przeciętnej i krańcowej w zasięgu środków trwałych i ich nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2002. Oszacowano tempo wzrostu. Wzrost środków trwałych istotnie dynamizował tempo wzrostu wartości dodanej brutto.

Abstract

The paper presents fixed assets shaping both average and marginal productivity and their investment input within 1999-2002. Simultaneously an author shows the average rate growth of gross added value, fixed assets, its investment input and capital resource productivity as well as streams productivity in the analyzed period. This is the base to point economic opportunities of capital streams application in the analyzed system.