Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych

Maria Kierepka

Kierepka, Maria
Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych
Possibilities of improving the efficiency of productive factors In family farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 35-41

Słowa kluczowe

czynniki produkcji techniki wytwarzania stopa substytucji koszt produktywność

Key words

production factors production technologies substitution cost efficiency

Streszczenie

Wykorzystując mechanizm substytucji wskazano sposób poprawy produktywno .ci czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych. Dla wyjaśnienia celu badawczego rozważano problem kształtowania efektywności technik wytwarzania określonych przez czynnik pracy i nakładów materialnych przy średniej powierzchni użytków rolnych i przeciętnym poziomie produkcji globalnej. Zróżnicowanie technik odzwierciedlono za pomoc ą równań izokwant, następnie obliczono ich koszty oraz dokonano oceny efektywności. Poprawa produktywności czynników produkcji może być osiągnięta w ramach środków, jakimi dysponują producenci, dzięki zmianom w poziomie i strukturze nakładów czynników określających daną technikę wytwarzania. Zamiana technik z pracochłonnych na kapitałochłonne spowodowała ponad 3-krotny wzrost wydajności pracy w gospodarstwach lubelskich, natomiast w wielkopolskich wzrost ten był prawie 6-krotny.

Abstract

Using the substitution mechanism pointed was the way of improving the efficiency of production factors in family farms. In order to explain the research aim, the problem of shaping the efficiency of production technologies defined by the work factor (X2) and material expenses (X3), by the average area of arable land (X1) and the average level of global production (Y) was analyzed. The differentiation of technologies was reflected, using the isoquant equation, then subsequently calculating its costs and evaluating its efficiency. The analysis enabled us to state, that the improvement of efficiency may be achieved within the means at disposal of producers, due to the changes in level and structure of expenses of factors defining given production technology. The substitution of labor-demanding technologies to capital demanding ones caused higher than threefold growth of labor efficiency, whereas in Wielkopolska farms such a growth was almost six fold.