Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego

Tomasz Siudek

Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego
Estimation of the economic and financial performance of the Cooperative banks in Poland by employing the complex indicator
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 7-15

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze sytuacja ekonomiczno-finansowa wskaźnik syntetyczny

Key words

cooperative banks economic and financial situation complex indicator

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej BS-ów przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego. Z uzyskanych danych wynika, że w najlepszej sytuacji finansowej były banki o najniższych kapitałach własnych, pochodzące z gmin wiejskich, natomiast w najgorszej . BS-y o najwyższych kapitałach własnych, prowadzące działalność na terenie gmin miejskich.

Abstract

In the paper, using the complex indicator, the assessment of the economic and financial situation of the cooperative banks in Poland was made. Research results indicate that the cooperative banks with the lowest own funds and operating in rural communities handed in the best financial performance, whereas the opposite was true for the cooperative banks with the highest own funds leading their activity in urban communities.