Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej

Barbara Gradziuk

Gradziuk, Barbara
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej
The productive and economical results of farms with different competitive positions
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 73-81

Słowa kluczowe

gospodarstwa rolnicze wyniki produkcyjno-ekonomiczne pozycja konkurencyjna

Key words

farms productive and economical results competitive position

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, że bardziej konkurencyjne były gospodarstwa o wysokim poziomie intensywności produkcji oraz silniejsze ekonomicznie. Do poprawy konkurencyjności przyczyniał się przede wszystkim wzrost nakładów materiałowych, szczególnie z zakupu oraz wzrost skali produkcji i wydajności pracy.

Abstract

In the paper productive and economical results of farms with different competitive positions were presented. The research proved, that farms with a higher level of production intensity and economic power were more competitive. The growth of stuff expenses, especially hired workforce and the growth of production scale and labor efficiency were the key factors improving farm competitiveness.