Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółdzielni mleczarskiej

Anna Kłoczko-Gajewska, Edward Majewski, Anna Milewska

Kłoczko-Gajewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6839-8831
Majewski, Edward; ORCID: 0000-0003-0886-6645
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049
Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółdzielni mleczarskiej
Implementation of corporate social responsibility concept in a milk cooperative
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 123-132

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu spółdzielnia mleczarska etyka wobec pracowników ochrona środowiska

Key words

corporate social responsibility milk cooperative ethics towards employees protecting environment

Streszczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu, będąc nową koncepcją, rzadko znajduje odzwierciedlenie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono wyniki badania spółdzielni mleczarskiej pod kątem zachowań względem pracownik ów, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Na podstawie pilotażowego badania można wnioskować, że badana firma wprowadza w życie koncepcję społecznej odpowiedzialności w trzech analizowanych aspektach.

Abstract

Corporate social responsibility is a relatively new concept, thus it is rarely implemented in practice. This paper presents results of a research carried out in a milk cooperative in Poland. The research was to reveal the company’s approach towards its employees, local society and natural environment. It is concluded that the cooperative does implement the CSR concept in the above-mentioned areas.