Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku

Danuta Mierzwa

Mierzwa, Danuta
Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku
The conditions of milk production in Lower Silesia
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 133-140

Słowa kluczowe

spółdzielnia Wspólna Polityka Rolna kwotowanie produkcji mleka wzrost zrównoważony

Key words

cooperative Common Agricultural Policy milk quota system sustained development

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono trzy kwestie: predyspozycje regionu do produkcji mleka, charakterystykę skupu i przetwórstwa oraz przemiany organizacyjno-produkcyjne w gospodarstwach rolnych w związku z przystąpieniem Polski do UE i wprowadzeniem systemu kwot mlecznych. Pomimo predyspozycji regionu dolnośląskiego do produkcji mleka oraz dużej chłonności aglomeracji wrocławskiej, przetwórstwo mleka upadło. Przyczyny tkwią w dużym rozdrobnieniu gospodarstw, dla których produkcja mleka stała się nieopłacalna, za. duzi producenci woleli podjąć współpracę z przetwórcami prywatnymi i dużymi spółdzielniami spoza regionu. Pod względem produkcji i przetwórstwa mleka Dolny Śląsk został zepchnięty na dalekie pozycje w kraju. W dużej mierze do takich przemian w regionie przyczynił się również system kwotowania mleka.

Abstract

The paper describes the purchase and processing of milk in the province of Lower Silesia it aims to analyze the organization and production transformations that took place at dairy farms following the introduction of the milk quota system. Despite Lower Silesia potential for milk production and localization nearly the city of Wrocław, milk processing in the region collapsed. It was brought about, among others, by small sizes of the milk producing farms. The system of milk quota forced a lot of farmers to specialize in a given area of production, as only big amounts of sold milk ensure the profitability of its production. Thus small suppliers had to give up milk production. The number of suppliers fell and those who have left had to transport their milk to big cooperatives and private processing companies from outside the region. That is why Lower Silesia region occupies the last positions in the country with regard to the size of production and processing of milk.