Wpływ rolnictwa na procesy przestrzennych przemieszczeń ludności na przykładzie województwa mazowieckiego

Roman Lusawa

Lusawa, Roman
Wpływ rolnictwa na procesy przestrzennych przemieszczeń ludności na przykładzie województwa mazowieckiego
Influence of agriculture on the processes of population migrations, Mazowieckie province serving as an example
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 141-148

Słowa kluczowe

rozwój obszarów wiejskich rozwój zrównoważony ekologia migracje

Key words

development of rural areas balanced development ecology migrations

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad wpływem rolnictwa na proces przemieszczeń ludności wewnątrz województwa mazowieckiego. Wykazano, że osiąganiu stanu zrównoważonego rozwoju regionu może sprzyjać umiejętne sterowanie rozwojem tej gałęzi gospodarki, która bezpośrednio oddziałuje na stan środowiska naturalnego i warunki życia mieszkańców.

Abstract

The paper presents results of the research on the influence of agriculture on the processes of population migration within mazowieckie province. It has been shown that a balanced development of a region may be achieved by skillful steering of the development of this branch of economy, which directly affects the state of the natural environment and the living conditions of its inhabitants.