Wpływ struktury użytków rolnych na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec

Tomasz Rokicki

Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643
Wpływ struktury użytków rolnych na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec
Influence of the agricultural land structure on economic results of sheep breeding farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 46-50

Słowa kluczowe

dochód efektywność produkcja owczarska

Key words

income productivity sheep production

Streszczenie

Przedstawiono wpływ struktury użytków rolnych na poziom dochodów oraz efektywność ekonomiczną ziemi w gospodarstwach z terenu województwa podlaskiego, zajmujących się hodowlą owiec. Optymalny udział trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych w tych gospodarstwach w 2004 r. wynosił 30-40%. Wówczas poziom dochodów oraz efektywność ekonomiczna ziemi były najwyższe.

Abstract

The aim of the paper was to analyze the influence of the agricultural land structure on incomes and economic efficiency of sheep breeding farms in Poland. The results show that incomes and productivity were higher in bigger farms. The paper argues that for Polish conditions, with regard to economic performance of sheep breeding farms, the optimal share of pastures in agricultural land structure should reach the level of 30-40%.