Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych

Anna Wasilewska, Mirosław Wasilewski

Wasilewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6444-7552
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713
Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych
Costs and labour productivity in agricultural enterprises
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 86-94

Słowa kluczowe

siła robocza w przedsiębiorstwach rolniczych wydajność pracy współ- czynnik wynagrodzeń zwrot z inwestycji w kapitał ludzki ekonomiczna wartość dodana kapitału ludzkiego

Key words

labour force in agricultural enterprises labour productivity wages ratio return on investment in human capital economic value-added of human capital

Streszczenie

Przedstawiono analizę kosztów i efektywności pracy w przedsiębiorstwach rolniczych o różnych formach prawnych zagospodarowania ziemi. Określono zależno- .ci w zakresie: zasobów siły roboczej, ekonomicznej i społecznej wydajności pracy, udziału kosztów pracowniczych w kosztach operacyjnych oraz ich relacji do przychodów ze sprzedaży, współczynnika wynagrodzeń, zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki oraz ekonomicznej wartości dodanej tego kapitału.

Abstract

The paper aims analyse the costs and labour productivity in agricultural enterprises of different legal forms of land management. The lowest level of employment occurred in the leaseholders. enterprises, whereas the highest . in the owned by companies Agricultural Property Agency (APA), what resulted in the lowest labour productivity. The highest level of labour productivity was noted in the owners. enterprises. In the APA companies, the highest wages ratio was found, what illustrated the highest share of labour costs in operational costs. Differences in labour costs between the owners. enterprises and the leaseholders. enterprises were rather minimal, what suggests implementation of similar employment and wages policies. In addition, in the owners. enterprises the highest return on investment in human capital was found, whereas the lowest . in the APA companies. Moreover, it concerned also a level of value-added of human capital, where the owners. and leaseholders. enterprises dominated. Finally, enterprises buying or leasing land were characterised by more effective use of labour force, in comparison to the APA companies.