Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce . Przyczyny i skutki

Jan Fałkowski, Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska

Fałkowski, Jan
Malak-Rawlikowska, Agata; ORCID: 0000-0002-1484-0989
Milczarek-Andrzejewska, Dominika
Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce . Przyczyny i skutki
Dairy food chain restructuring in Poland – Causes and impacts
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 95-108

Słowa kluczowe

sektor mleczarski restrukturyzacja kanały dystrybucji Polska

Key words

dairy sector restructuring distribution channels Poland

Streszczenie

W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji sektora mleczarskiego w Polsce. Na podstawie danych statystycznych oraz badań jakościowych przeanalizowano najważniejsze zmiany, które nastąpiły w poszczególnych segmentach tego sektora. Szczególnie dynamiczny proces charakteryzował segment produkcji i przetwórstwa mleka. Obok zmian w strukturze, jakości oraz marketingu mleka i produktów mleczarskich, przeobrażeniu uległo także otoczenie instytucjonalne, w którym działają rolnicy oraz mleczarnie. Dostosowania w gospodarstwach rolnych były stymulowane w znacznym stopniu przez przetwórców, których dostosowania wynikały z kolei z procesu integracji z Unią Europejską, a wśród nich należy wskazać przede wszystkim wzrost wymagań jakościowych oraz konieczność działania na rynku krajowym i eksportowym. Dodatkowo, wprowadzony system kwotowania produkcji mleka jest, zdaniem autorów, jednym z najważniejszych czynników determinujących tempo i zakres przyszłej restrukturyzacji.

Abstract

The paper aims to discuss the nature of restructuring of the Polish dairy sector. Using both national statistics and qualitative data collected at the regional level, the most important changes that have taken place in particular stages of the supply chain were presented . The most significant and advanced changes have been observed at the farm and industry levels. These have substantially affected not only the production sphere, but also marketing practices and the whole institutional environment within which farmers and processors function. To a large extent, an adjustment process at the farm level was stimulated by the processors, who have been encouraged to pursue restructuring by the ongoing process of Poland’s integration in the EU. Strict quality standards, a prerequisite for operating on the export and domestic markets, have been of special importance. The milk quota system is likely to become the most decisive factor determining the pace and scope of future restructuring, as the limits set by the European Commission becomes more perceptible.