Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka
Searching for economics-ecological and ethical equilibrium in milk production
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 13-26

Słowa kluczowe

równowaga ekonomiczno-ekologiczna i etyczna chów bydła mlecznego indeksy selekcyjne dobrostan zwierząt

Key words

economics-ecological and ethical equilibrium dairy cattle raising selection indexes animal welfare

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę określenia przyczyn występujących dysproporcji w realizacji celów ekonomicznych, ekologicznych i etycznych w procesie rolniczego gospodarowania oraz wskazania sposobów przywracania równowagi między tymi celami na przykładzie chowu bydła mlecznego. Poza studiami literatury wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w stadzie krów liczącym 256 szt. Materiał źródłowy do badań zebrano na podstawie szczegółowej analizy historii życia poszczególnych krów opisanej za pomocą wielu wskaźników hodowlano-produkcyjnych i ekonomicznych. Wskazano możliwości przywracania równowagi między celami ekonomicznymi, ekologicznymi i etycznymi w chowie bydła mlecznego

Abstract

The paper presents the analyze that aims to define the causes of disproportion between economic, ecological and ethical goals in the process of agricultural production. It aims also to show the methods of redressing the equilibrium between these goals. The study bases on the example of dairy cattle rising. Apart of the literature study there has been used own data from research executed on the group of 256 dairy cows scraped from the heard in a company owned by the Agricultural Property Agency in the years 2001-2004. The empirical data have been gathered based on the detailed analysis of the history of life of each cow described by several economic, production and breeding indicators. The executed analysis showed that from economic point of view the optimal period of use of high productive cow is 3 lactation (in traditional agricultural such period takes minimum 5-7 years). Such short period of cows rising must bring the objection of breeders, ecologists and even consumers. In order to change this situation it is necessary to undertake actions for restoring the equilibrium between economic, ecological and ethical goals.