Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka

Stanisław Mańko

Mańko, Stanisław
Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka
The influence of herd amount and milk yeld on the cost of milk production
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 37-45

Słowa kluczowe

skala produkcji mleka wydajność mleczna krów koszty produkcji mleka koszt jednostkowy

Key words

scale of milk production milk yield cost of milk production unit cost

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie kosztów produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, prowadzących rachunkowość w 2005 r. według standardu FADN. Badania przeprowadzono wykorzystując algebraiczną funkcję kosztów. Stwierdzono, że na jednostkowy koszt produkcji mleka wpływa skala produkcji, mierzona liczbą utrzymywanych krów oraz wydajność mleczna. Wzrost skali produkcji powodował początkowo obniżenie, a następnie przyrost jednostkowego kosztu produkcji mleka. Wyższa wydajność mleczna krów niezależnie od skali produkcji powodowała obniżenie kosztu jednostkowego.

Abstract

The study shows differences in the cost of milk production in farms specialized in dairy cattle breeding which ran farm accountancy (according to FADN standards) in 2005. The research was carried out using algebraic function of cost. It was stated that the unit of milk production is influenced both by scale of production (measured on the amount of herd) and milk yield. The increase of scale of production has been caused by decreasing at the beginning and thereafter by increasing of unit cost of milk production. It has been shown that higher milk yield, irrespective of scale of production, causes the decrease of unit cost. Bigger milk yield, irrespective of scale of production, causes decrease of unit cost.