Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej

Graham Dalton, Waldemar Guba, Edward Majewski, Adam Wąs

Dalton, Graham
Guba, Waldemar
Majewski, Edward; ORCID: 0000-0003-0886-6645
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej
Assessment of farm income risk in dairy farms in poland in comparison to farms of other production types under different agricultural policy scenarios
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 98-106

Słowa kluczowe

ryzyko działalności rolniczej wahania dochodów reforma WPR model symulacyjny gospodarstwa

Key words

farm risk income volatility CAP reform farm simulation model

Streszczenie

W opracowaniu oszacowano ryzyko niskich dochodów w wybranych typach gospodarstw rolniczych dla różnych scenariuszy polityki rolnej w perspektywie lat 2013-2018. Analizę przeprowadzono za pomocą symulacji metodą Monte Carlo z wykorzystaniem modelu symulacyjnego gospodarstwa. Wyniki symulacji wykazały, że w Polsce ryzyko niskich dochodów rolniczych w latach 2013-2018 nie będzie wyższe niż w 2004 roku, pomimo przewidywanej liberalizacji handlu na rynkach rolnych i polityki rolnej UE. Gospodarstwa mleczne, szczególnie z większą skalą produkcji, cechuje wyższa stabilność dochodów w porównaniu do gospodarstw z innych typów produkcyjnych.

Abstract

In the paper, the risk of low Farm Incomes in the selected farm types for different Agricultural Policy scenarios for the years 2013 and 2018 was assessed. The analysis was performed with the use of Monte Carlo simulation method. The simulation’s results show that in Polish farms the risk of low incomes will not be higher than in the base year of 2004, even though gradual liberalization of trade on agricultural markets and liberalization of the common agricultural policy of the EU is assumed. Dairy farms, especially those with a higher scale of production have a greater stability of farm incomes when compared to other farm types.