Zadowolenie z życia, zdrowie a typ rodziny

Wim Heijman, Johan van Ophem

Heijman, Wim
van Ophem, Johan
Zadowolenie z życia, zdrowie a typ rodziny
Happiness, health and family type
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 178-185

Słowa kluczowe

zadowolenie z życia kapitał ludzki typ rodziny

Key words

happiness health human capital family type

Streszczenie

Opracowanie dotyczy różnych czynników wpływających na zadowolenie z życia. Na poziomie jednostki dochód nie jest jedynym ważnym czynnikiem objaśniającym zadowolenie. Z przeglądu różnych analiz wynika, że zdrowie, status rodzinny, w tym posiadanie dzieci, przekonania religijne i przynależność do grup etnicznych również odgrywają ważną rolę. Pomimo wzrostu dochodów w bogatszych częściach .wiata poziom zadowolenia nie podniósł się. W artykule szczególną uwagę poświęcono dwóm czynnikom . otyłości oraz zjawisku rosnącej liczby rozwodów i separacji.

Abstract

At the individual level, income is not the only and important factor that explains happiness. It can be concluded from several cross-section studies that- after controlling for inter correlations - health, marital status, ethnicity, presence of young children and religious affiliation are relevant too. Despite a secular rise in real income in the richer part of the world, happiness has not increased. Two factors that may account for this - health and family type - are discussed in this paper. Special attention is paid to the impact of obesity and the growing incidence of divorce and separation.