Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych . od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW)

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych . od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW)
Agri-economic science development – form agriculture to agribusiness and general economy (faculty of economics science case study)
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 37-48

Słowa kluczowe

ekonomika rolnictwa gospodarka narodowa Wydział Nauk Ekonomicznych

Key words

agricultural economics national economy Faculty of Economics Science

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zarys historii oraz obecne kierunki rozwoju byłego Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, obecnie Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówiono kierunki studiów prowadzone na Wydziale, a także ważniejsze badania naukowe i współpracę międzynarodową.

Abstract

In the paper the mine facto from history of Faculty of Economic Science (former Faculty of Agricultural Economics) Warsaw University of Life Science have been presented. Same other information are connected with present day, as directions of study (economy, management, finance and accounting, logistic) or directions of mine research (agricultural economics, rural area development, agribusiness enterprise economics and management), as well as international relationships on field of research and education.