Wpływ wspólnej polityki rolnej na zachowania inwestycyjne rolniczych gospodarstw domowych w Polsce

Sergio Gomezy Paloma, Edward Majewski, Meri Raggi, Davide Viaggi

Gomezy Paloma, Sergio
Majewski, Edward; ORCID: 0000-0003-0886-6645
Raggi, Meri
Viaggi, Davide
Wpływ wspólnej polityki rolnej na zachowania inwestycyjne rolniczych gospodarstw domowych w Polsce
The impact of the common agricultural policy on the investment behavior of Polish farm households
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 94-105

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna płatności bezpośrednie decoupling analiza czynnikowa Polska zachowania inwestycyjne

Key words

Common Agricultural Policy (CAP) Single Farm Payment (SFP) decoupling impact analysis Poland investment behaviour

Streszczenie

Artykuł dotyczy strategii rolniczych gospodarstw domowych i zachowań inwestycyjnych polskich rolników, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych skutków zmian wspólnej polityki rolnej (WPR). Badania przeprowadzono w 2006 roku na próbie 63 gospodarstw. Dobór gospodarstw przeprowadzono według kryteriów ukształtowania terenu (na terenach płaskich i górzystych), kierunku produkcji (roślinne, zwierzęce, sadownicze) i systemu gospodarowania (konwencjonalne i organiczne). Dla badanych gospodarstw sporządzono modelowe rozwiązania z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego. Modele symulują inwestycyjne zachowania rolników w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej (de-coupling, redukcja płatności, redukcja cen). Wyniki wskazują na zróżnicowane zamierzenia inwestycyjne, wyjaśnione raczej przez indywidualne cechy rolnika i zasoby gospodarstwa, niż przez system gospodarowania i kierunek produkcji.

Abstract

This paper analyses farm-household strategies and investment behavior of Polish farmers with a particular focus on the perceived effects of CAP. The paper is based on a survey of Polish farmers carried out in 2006 on a sample of 63 farms. Farmers where selected in order to fit in the intersection of different farms. location (altitudes above sea level), different specialisation level and technologies. Selected farm-households were modelled with the use of multicriteria dynamic programming. Models simulate economic behaviour of farmers under different policy (decoupling and reduction of payments options) and market (reduction of prices) scenarios. Results show multifaceted expectations to ward’s the future. CAP payments are normally used on farm and concentrated on covering current costs and investment expenditure. The perspective of decoupling is expected to produce either no change or an increase of on farm investments.