Poziom i struktura przychodów, kosztów i wyników finansowych w przedsiębiorstwach hodowlanych w latach 1997-2007

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Poziom i struktura przychodów, kosztów i wyników finansowych w przedsiębiorstwach hodowlanych w latach 1997-2007
Level and structure of incomes, costs and financial results of breeding companies in the years 1997-2007
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 47-59

Słowa kluczowe

przychody koszty wyniki finansowe przedsiębiorstwa hodowlane

Key words

incomes costs financial results breeding companies

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian w poziomie i strukturze przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1997-2007. W badanym okresie odnotowano realny wzrost wymienionych kategorii ekonomicznych. Z uwagi na to, że przychody rosły szybciej niż koszty, wyniki finansowe (zysk netto) uległy znacznej poprawie. Szczególnie wyraźny ich wzrost nastąpił wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, to jest od 2004 roku.

Abstract

The paper aims to assess the changes in the level and the structure of incomes, costs and financial results of the breeding companies owned by the Agency of Agricultural Property in the years 1997-2007. The executed researches show that in the analyzed period the companies reported net profit from the total activity, with some differences with regard to particular activities. The key importance for the development of financial and economic results had play in these companies the operational activity, esp. other operational activity (mostly received subsidies). The other activities only in small part, and with negative direction, influenced the final financial results.