Przegląd tematyczny oraz ocena bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie

Aldona Zawojska

Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127
Przegląd tematyczny oraz ocena bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie
Thematic Review and Bibliometric Assessment of Scientific Achievements Presented at XII-th Congress of the European Association of Agricultural Economists in Ghent
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 7-21

Słowa kluczowe

Kongres EAAE badania naukowe ekonomika rolnictwa analiza bibliometryczna

Key words

EAAE Congress agricultural economics research bibliometric analysis

Streszczenie

W artykule dokonano analizy tematycznej i bibliometrycznej, której obiektem są 392 prace opublikowane w materiałach z XII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie. Przy zastosowaniu metod bibliometrycznych określono geograficzny rozkład artykułów i autorów, dokonano analizy produktywno .ci autorów wykorzystując prawo Lotki, zbadano skalę współautorstwa i współpracy międzynarodowej, przeprowadzono analizę cytowań w artykułach źródłowych oraz wyodrębniono, przy użyciu języka haseł przedmiotowych, główne obszary badawcze.

Abstract

This paper examines authorship pattern and thematic profile of 392 papers published in the proceedings of the 12th EAAE Congress .People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies.. Working on the basis of a bibliographic review of the papers, together with their subject and content analysis, the results of this study reveal, among others, that: (i) the EU-15 authors, as identified by the location of at least one author of the published papers, counted 79% of all authors and 89% of European authors; (ii) the most numerous were researchers from Germany, France, Belgium and Spain, Polish presence was relatively low; (iii) double and multiple authorships outnumbered single authorships; (iv) author productivity in terms of publications followed an inverse power law of the Lotka form; (v) the most studied topics covered: market analysis, factors of production analysis, policy analysis and design of models.