Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych

Emilia Grzegorzewska, Henryk Runowski2
, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Grzegorzewska, Emilia
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych
The Prediction Abilities of Polish Discrimination Models in the Analysis of Financial Condition of Agricultural Enterprises
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 83-90

Słowa kluczowe

spółki hodowlane upadłość przedsiębiorstw analiza dyskryminacyjna skuteczność prognostyczna

Key words

breeding companies companies bankruptcies discrimination analyze prediction level

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano wybrane polskie modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw oraz możliwości ich wykorzystania do badań nad upadłości przedsiębiorstw z sektora rolniczego. Wskazano modele charakteryzujące się najwyższą i najniższą zdolnością prognostyczną. Stwierdzono, że przeanalizowane modele, w szczególności przy kwalifikowaniu badanych przedsiębiorstw do grupy zagrożonych upadłości, cechują się niską zdolnością prognostyczną.

Abstract

The paper aims to present the selected discrimination models developer by Polish scientists used to predict the bankruptcy of company. Moreover it aims to assess their abilities in researches of insolvencies and bankruptcies of enterprises from agricultural sector. In the paper there were pointed out models that are characterized by the heist and the lowest prediction level. The paper argues that the described models, especially when including analyzed companies into the group of endangered by the bankruptcy, are characterized by low prediction level.