Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa

Joanna Kisielińska, Stanisław Stańko

Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525
Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa
Multidimensional data analysis in agricultural economics
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 63-76

Słowa kluczowe

analiza wielowymiarowa regresja wieloraka klasyfikacje obiektów analiza dyskryminacyjna czynnikowa

Key words

multivariate analysis multiple regression discriminant analysis factor analysis

Streszczenie

Przedstawiono metody wielowymiarowej analizy danych wraz z przykładami ich stosowania w ekonomice rolnictwa. Obejmują one regresję wieloraką, wzorcową i bezwzorcową klasyfikację obiektów, liniowe porządkowanie, analizę czynnikową i metodę głównych składowych.

Abstract

The paper presents methods for multidimensional data analysis with examples of their use in agricultural economics. These include multiple regression, the discriminant and cluster analysis, linear organization, factor analysis and principal component method.