Zależności między przychodami ze sprzedaży a kosztami w spółdzielniach mleczarskich

Marzena Chmielewska

Chmielewska, Marzena
Zależności między przychodami ze sprzedaży a kosztami w spółdzielniach mleczarskich
Dependences between sales profits and cost in dairy cooperatives
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 121-130

Słowa kluczowe

koszty i przychody w spółdzielniach mleczarskich analiza regresji modele GLMM

Key words

cost and sales profits in dairy cooperatives regression analysis the GLMM models

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę statystyczną kosztów w spółdzielniach mleczarskich. Wyodrębniono i dokonano identyfikacji zależności zachodzących pomiędzy różnymi grupami kosztów funkcjonowania spółdzielni mleczarskich oraz określono czynniki kosztowe mające wpływ na uzyskiwanie przychodów w poszczególnych spółdzielniach. Największy wpływ na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży produkt ów, usług, towarów i materiałów w spółdzielniach mleczarskich stosujących układ porównawczy rachunku zysków i strat miały: wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń w kosztach operacyjnych, koszty podatków i opłat oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Abstract

The elaboration presents the statistical costs analysis in the dairy cooperatives. The aim of the elaboration is identify dependences between costs in diary cooperatives and sales profits. A generalized linear mix models (GLMM) is particular in mixed regressions models. It is an extension to the generalized linear model in which the linear predictor contains random effects in addition to the usual fixed effects. These random effects are usually assumed to have a normal distribution.