Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych

Magdalena Mądra

Mądra, Magdalena
Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych
The influence of debt level on economic power of agriculture farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 191-201

Słowa kluczowe

poziom zadłużenia struktura kapitału gospodarstwa rolnicze siła ekonomiczna

Key words

debt level capitals structure agriculture farms economic size unit

Streszczenie

W opracowaniu określono zależność pomiędzy siłą ekonomiczną wyrażoną w ESU a poziomem zadłużenia w indywidualnych gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN. Dla celów analizy zróżnicowania pomiędzy grupami ESU wykorzystano testy nieparametryczne ANOVA Kruskala-Wallisa, porównania wielokrotne oraz współczynnik korelacji Pearsona. Stwierdzono, iż poziom zadłużenia ma istotny wpływ na siłę ekonomiczną gospodarstwa.

Abstract

The aim of the study is to determine the relation between Economic Size Unit and debt level in agriculture farms, in which have conducted farming accountancy according to the FADN system. The period of farm investigation covers the years 2004-2007. Objects of research have been chosen on the basis of the continuity criterion during researched years. The aim of statistic analyses was identifying the differences between divided ESU groups and the level of debt according to non-parametric tests like ANOVA Kruskal-Wallis, multiple comparisons between groups and Pearson correlation index. The conducted research has helped to formulate the following conclusion that the level of debt coefficient has had essential influence on affiliation to ESU groups of farms, which suggested that an economic power of agriculture holding is related to the external financing sources.