Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006

Robert Rusielik, Michał Świtłyk

Rusielik, Robert
Świtłyk, Michał
Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006
Changes of technical efficiency of agriculture in Poland in the years 1998-2006
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 20-27

Słowa kluczowe

rolnictwo efektywność techniczna

Key words

agriculture technical efficiency

Streszczenie

W badaniach wykonano analizę zmian produktywności rolnictwa polskiego w latach 1998-2006 przy wykorzystaniu indeksów produktywności Malmquista. Przedstawiono, w których okresach produktywność wzrastała, kiedy malała i jaki był trend ogólny w analizowanym okresie. Zastosowana dekompozycja obliczonych indeks ów pozwoliła na rozstrzygnięcie, jakie czynniki miały wpływ na zmiany produktywności. W prezentowanych wynikach badań ujęto jedynie wyniki syntetyczne obejmujące cały analizowany okres

Abstract

In a research author has performed an analysis of the productivity of Polish agriculture in the years 1998-2006, using the Malmquist index of productivity. The results of the calculations have shown in which period productivity has increased or decreased, and what was a general trend in the considered period. The usage of decomposition of calculated indices led to the decision, what factors have an impact on changes of productivity. The presented results of the research included the synthetic results covering the whole period analyzed.