Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku
Tendencies in changes of organization and economics of agricultural enterprises on the example of case study
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 273-283

Słowa kluczowe

sytuacja ekonomiczna organizacja przedsiębiorstwa uproszczenie struktury produkcji modernizacja zaplecza technicznego restrukturyzacja zatrudnienia

Key words

economic situation organization of enterprise simplification of the production .s structure modernization of technical backup restructuring of employment

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku. Do badań wybrano przedsiębiorstwo, które w warunkach rynkowego systemu gospodarczego napotkało trudności w zapewnieniu pozytywnego wyniku finansowego, a następnie po wdrożeniu programu dostosowawczego, stało się efektywnym, zdolnym do rozwoju przedsiębiorstwem. Wskazano na ważniejsze kierunki wprowadzonych dostosowań oraz ich efekty.

Abstract

The paper aims to describe the tendencies in changes of organization and economics of agricultural enterprises based on the case study example. The researches have been conducted based on the selected enterprise, which under the market conditions faced financial problems, which were solved after implementing restructuring program. Thanks to that the enterprise started to grow. The paper points out the most important directions of changes and their effects. Especially the radical restructuring of employment, modernization of technical backup and simplification of the structure as well as progress in plant and animal productions and improvement of financial situation were shown.