Opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym

Tadeusz Filipiak, Artur Ruchniewicz

Filipiak, Tadeusz; ORCID: 0000-0002-9397-7595
Ruchniewicz, Artur
Opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym
Profitability of milk production in different livestock keeping systems in an agricultural enterprise
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 284-292

Słowa kluczowe

systemy chowu koszty produkcji mleka opłacalność produkcji mleka

Key words

systems of livestock keeping costs of milk production profitability of milk production

Streszczenie

W artykule określono opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym. Zbadano kształtowanie się przychodów i kosztów produkcji mleka, nadwyżkę bezpośrednią wraz z amortyzacją na 1 krowę oraz na 100 l mleka, a także strukturę kosztów produkcji mleka dla systemu tradycyjnego i nowoczesnego.

Abstract

The paper aims to analyze the organizational changes, introduction of new technology as well as profitability of milk production in different livestock keeping systems (traditional and modern) in the chosen agricultural enterprise. It shows that in the researched farm in both systems revenues as well as costs of the production increased. The dynamics of increase of income from sale was higher in the modern system then in traditional, accordingly 71% vs. 26%. In the modern system the dynamics of increase of production’s costs was much lower then in the traditional, i.e. 5% vs. 10%. Thus, the paper argues that the costs of production of 1 liter of milk in the modern system decreased, while in the traditional system increased. In both systems in the costs structure the highest share have costs of fodders, costs of heard renovation as well as labor costs. Introduction of new technology into the livestock keeping besides increase of profitability and decrease of labor-consumption is also important due to new and more strict requirement concerning sanitary standards and animal welfare.