Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem

Bogusław Gołębiowski

Gołębiowski, Bogusław
Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem
Vertical partnership as a model of connections between farms and processing industry
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 302-310

Słowa kluczowe

partnerstwo wertykalne grupa producentów rolnych

Key words

vertical partnership group of agricultural producers

Streszczenie

Na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w okresie marzec . kwiecień 2009 przedstawiono możliwości tworzenia i funkcjonowania aliansu w formie partnerstwa wertykalnego, jako modelu powiązań rolnictwa z handlem i przetwórstwem rolnym, w którym główną rolę odgrywa grupa producentów rolnych. Podstaw ą przetrwania i odniesienia sukcesu w działalności grupy producentów rolnych jest uświadomienie sobie logiki partnerstwa oraz wzajemnego zaufania, które są podstawą wprowadzania udoskonaleń lub też innowacji produktowych, a także stosowanie przez zarządy grup koncepcji uczenia się organizacji.

Abstract

Based on questionnaire surveys conducted during the March-April 2009, author provides the possibility of setting up and operating alliance in the form of vertical partnership as a model for agricultural trade and agricultural processing in which the central role is played by a group of agricultural producers. Analysis of the data shows that the group of agricultural producers can function as a link of alliances in the form of vertical partnership, and through the usage of the economics of scale can increase own market power. The basis for the survival and succeed in the activities of the farmers is to raise awareness of the logic of partnership and mutual trust, which are the basis for introducing improvements or product innovations, and the concept of learning organizations used by the board.