Spółdzielcza Agrofirma św.1 jako model nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego

Grażyna Karmowska

Karmowska, Grażyna
Spółdzielcza Agrofirma św.1 jako model nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego
Cooperative agro-company ‘W” as the model of modern agricultural enterprise
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 311-319

Słowa kluczowe

analiza ekonomiczna spółdzielnia dynamika

Key words

analysis co-operative dynamics

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę spółdzielni, która prowadzi szeroko rozwiniętą działalność w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu i usług gospodarczych. Strategia firmy, to produkcja .od pola do stołu., tzn. jeden dział wytwarza dla drugiego. Podstawowe założenie w jej działalności: jak dać zatrudnienie wszystkim udziałowcom przez cały rok. W badanych jedenastu latach działalności agrofirmy św. wartości zmiennych oznaczających efekty ekonomiczne systematycznie rosły. Osiągane efekty produkcyjne i finansowe, powiększają potencjał gospodarczy firmy. Jest to przykład firmy samodzielnej, demokratycznie zarządzanej, zapewniającej efekty finansowe.

Abstract

Study describes an co-operative analysis, which keeps wide developed activity in agrarian production, food production, commerce and economic services. The strategy, is to produce .from the field to the table., which means that one section produces for the other. Basic assumption in company’s activity: how to give employment to all members all year round. Over a span of eleven years of company activity the value of factors describing economical and financial effects systematically grew. Achieved financial and production effects are increasing company’s economical potential. It is an example of independent, democratic and financial effective company.