Reżim technologiczny w produkcji żywca wieprzowego

Elżbieta Szymańska

Szymańska, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Reżim technologiczny w produkcji żywca wieprzowego
Technological regime in production of pigs for slaughter
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 329-339

Słowa kluczowe

reżim technologiczny produkcja żywca wieprzowego warunki utrzymania zwierząt

Key words

technological regime production of pigs for slaughter conditions of animals keeping

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące reżimu technologicznego w produkcji żywca wieprzowego. Analizą objęto 50 gospodarstw trzodowych o zamkniętym systemie chowu. Z badań wynika, że w części gospodarstw w Polsce, specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, nie są spełniane wszystkie wymogi w zakresie technologii produkcji i dobrostanu zwierząt. Więcej uwagi rolnicy przywiązują do prawidłowego żywienia zwierząt niż do warunków ich utrzymania. Najwięcej informacji na temat technologii produkcji dostarczają rolnikom pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego.

Abstract

The paper aims to present the basic requirements of technological regime in production of pigs for slaughter and areas in which this regime is not kept. The analysis covered 50 agricultural farms with closed system of breeding which kept more then 50 sows or produce more then 1000 pigs. The research shows that part of farms specialized in pig production do not keep all requirements of chosen technology. More attention is paid for proper feeding that to he conditions of animals keeping. It shows that keeping the technological regime might improve the economic results of those farms. The basic source of information about the technology for farmers is extension service. Solely farmers are using knowledge directly delivered by universities and agricultural schools, which indicates the need of better connection science and practice.