Znaczenie podaży pieniądza w działalności kredytowej banków komercyjnych

Emilia Stola

Stola, Emilia; ORCID: 0000-0003-4534-0546
Znaczenie podaży pieniądza w działalności kredytowej banków komercyjnych
Meaning of money supply in commercial banks lending activity
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 41-48

Słowa kluczowe

banki komercyjne elastyczny pieniądz kredyty bankowe

Key words

commercial banks money supply bank.s credits

Streszczenie

W opracowaniu określono zależności pomiędzy kształtowaniem się wielkości podaży pieniądza, a poziomem udzielonych kredytów przez banki komercyjne w Polsce, oraz dokonano identyfikacji cech wpływających na poziom podaży pieniądza. Na podstawie analizy prostej regresji liniowej i regresji wielorakiej oraz analizy wariancji, potwierdzono statystyczną istotność zależności pomiędzy wzrostem wolumenu udzielonych kredytów, a zwiększeniem się poziomu podaży pieniądza.

Abstract

The aim of elaborations was determination of dependence among forming of money supply, and level of loans in commercial banks in polish banking sector. The elaborations presents also identification of factors which have influence on level of money supply. the research in this range shows statistic irrelevance of dependence incrementation between volume of credits and money supply.