Instrumenty finansowego wsparcia obszarów wiejskich w Polsce i Bawarii – analiza porównawcza

Wojciech Sroka

Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741
Instrumenty finansowego wsparcia obszarów wiejskich w Polsce i Bawarii – analiza porównawcza
Financial instruments for promoting development in rural areas of Bavaria and Poland. a comparative analysis
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 49-57

Słowa kluczowe

rozwój obszarów wiejskich analiza porównawcza Polska Bawaria

Key words

development in rural areas comparative analysis Poland Bavaria

Streszczenie

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polska wie. i rolnictwo zostały objęte wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych. Duże zróżnicowanie rolnictwa w krajach UE powoduje, iż państwa członkowskie UE zobowiązane są do formułowania własnych dostosowanych do regionalnych warunków programów rozwoju obszarów wiejskich. W opracowaniu przedstawiono dwa programy: polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i jego niemiecki regionalny odpowiednik Bawarski Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (BayZAL

Abstract

In this working paper the polish program for the development of rural areas (PROW) and its German counterpart, the Bavarian future program for agriculture and rural areas (BayZAL) are analyzed. The main purpose of this examination is the comparison of aims and instruments for the promotion of agriculture and rural areas. In the centre of the analysis are the programs´ focuses and most important measures. The analysis showed, that the examined programs show differences in the area of financing. They reveal both in the focuses as in the promotion of certain measures. In the two programs dominate different philosophies concerning the financing of concrete measures and main activities. They result from the disparities in economic development and the quality of local human capital