Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

Łukasz Satoła

Satoła, Łukasz
Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
Financial supporting of local self-government budgets by chosen European Union structural funds
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 58-66

Słowa kluczowe

budżet gminy finanse samorządów fundusze strukturalne gmina Unia Europejska

Key words

local budgets self-government units. finances structural funds communes European Union

Streszczenie

Zaprezentowano działania podejmowane przez władze gmin zmierzające do pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mających tworzyć sprzyjające warunki dla procesów rozwoju lokalnego. Aktywność gmin w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne przedstawiono w powiązaniu z ich sytuacją budżetową. Analizie poddano samodzielność gmin w sferze dochodów. W analizie wykorzystano wskaźnik zasilania budżetu funduszami strukturalnymi i przy jego pomocy obliczono skalę wsparcia, jaką otrzymały lokalne budżety ze środków UE. Badania wykazały, iż gminy cechujące się wyższą samodzielnością finansową częściej niż inne zarówno ubiegały się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, jak i więcej środków finansowych z tych funduszy zdołały ostatecznie wykorzystać. Zasilanie środkami pomocowymi budżetów objętych analizą gmin wyniosło przeciętnie 2,8% wartości ich ogólnych dochodów.

Abstract

The paper presents activities undertaken by authorities of local communes aiming at winning of cofinancing from European Union structural funds. The main aim of co-financed this way infrastructure investments was creating favorable conditions for the local development. The activity of communes in applying for external funds was described in connecting with their budgetary situation. Financial independence of communes was analyzed in area of their incomes. An indicator of budget supplying with structural funds was introduced and with its help a scale of the support that local budgets have obtained from European Union funds was calculated. Research has shown that municipalities with a greater financial autonomy claiming the subsidy from the EU structural funds more often. They have also finally used much financial support than other communities. Index of budget supplying with structural funds in the communes covered by the study was on average 2,8% of the value of their overall incomes.