Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych

Tomasz Nawrocki, Bogdan Podgórski

Nawrocki, Tomasz
Podgórski, Bogdan
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych
The role of Agricultural Property Agency in formation and enlargement of agricultural farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 67-76

Słowa kluczowe

sprzedaż gruntów ornych dzierżawa gruntów struktura gospodarstw rolnych funkcje i zadania ANR

Key words

sale of arable land lease of land structure of agricultural farms functionsand tasks of APA

Streszczenie

W pracy podjęto próbę oceny roli ANR w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych. Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje pochodzące z raport ów z działalności Agencji, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury. Zaprezentowane wyniki świadczą o znacznym wkładzie ANR w kształtowanie struktury agrarnej, szczególnie tam, gdzie występowała koncentracja gruntów przejętych do Zasobu WRSP.

Abstract

This paper presents the analysis of Agricultural Property Agency’s (APAs) activity, conditions and factors which determine it and its impact on the improvement on the spatial structure of agricultural farms in Poland. It is estimated that agricultural farms extended their areas by 1.7 million ha due to the conclusions of more than 320 thousand sale and lease contracts, which gives c.a. 5.2 ha per one contract on average. As of the end of December 2008 the purchasers and leases of the large (exceeding 100 ha) arranged properties of the Stock used 1.9 million ha of land on the basis of 5.2 thousand contracts, which gives 363 ha per one contract on average. Changes in agrarian structure depend on many factors, not only on the supply of APA Stock land but on general situation in agriculture.