Sprawność gospodarowania w aspekcie wypłat dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych – ujęcie modelowe

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Sprawność gospodarowania w aspekcie wypłat dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych – ujęcie modelowe
Efficiency ratios in the view of dividends payments in the agricultural companies . model approach
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 88-96

Słowa kluczowe

sprawność gospodarowania sytuacja finansowa przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

efficiency ratios financial situation agricultural companies

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizy modelowe, poszukując determinant wskaźników wyznaczających sprawność gospodarowania przedsiębiorstw rolniczych. Badaniami objęto próbę 67 przedsiębiorstw, w latach 2001-2007. Stwierdzono istotne statystycznie powiązania pomiędzy sprawnością gospodarowania (obrót zobowiązaniami) a polityką dywidend realizowaną w badanych przedsiębiorstwach rolniczych.

Abstract

The article presents results of model analysis which were conducted to identify factors impacting efficiency ratios in the agricultural companies. The research sample covered 67 entities in the years 2001-2007. Statistically important dependencies were found between efficiency (payables turnover ratio) and dividend policy adopted in the studied companies.