Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych

Sławomir Juszczyk

Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247
Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych
Corporatization of innovation as a contemporary barrier of economic sciences development
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 144-151

Słowa kluczowe

asymetria informacji innowacje korporacyjne bariera badań dostęp do innowacji korzyści producenta korzyści konsumenta pomiar innowacji

Key words

asymmetry of information corporated innovation research barrier access to innovation producer benefits consumer benefits the measurement of innovation

Streszczenie

Przedstawiono wyniki obserwacji dotyczące innowacji wdrażanych przez gospodarstwa specjalistyczne w województwie łódzkim, a także propozycję dotyczącą pomiaru poprawy efektywności na skutek innowacji wprowadzanych w procesie produkcyjnym. Zaprezentowano także odmienność czynników istotnych dla producenta i konsumenta wynikających z wprowadzanych innowacji. Na tym tle podkreślono znaczenie otwartego dostępu do rozwiązań innowacyjnych finansowanych ze środków publicznych oraz pierwszoplanowe znaczenie interesu konsumenta.

Abstract

The paper presents the results of research and observation on the innovations implemented by specialized farms in the Lodz region. It also describes a proposal on the measurement of efficiency improvements as a result of innovations introduced in the production process. It presents the diversity of factors that are important to the producer and the consumer resulting from implementing innovation. Against this background, there are highlighted the importance of open access to use of innovative solutions funded by the public means and the paramount importance of the consumers interest.