Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar

Elżbieta Szymańska

Szymańska, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar
Enterprise effectiveness - defining and measurement
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 152-164

Słowa kluczowe

efektywność definiowanie pomiar gospodarstwa trzodowe

Key words

effectiveness defining measurement pig farms

Streszczenie

W opracowaniu dokonano przeglądu literatury na temat efektywności i sposobów jej pomiaru. Z analiz wynika, że występuje duża różnorodność definicji efektywności oraz kryteriów jej klasyfikowania. Utrudnia to porównywanie uzyskiwanych wyników oraz obiektywizację formułowanych wniosków. Dotychczas nie stworzono idealnej metody pomiaru i oceny efektywności oraz identyfikacji czynników na nią wpływających. Efektywność ekonomiczną gospodarstw trzodowych określono na podstawie syntetycznego wskaźnika, który wykazał zróżnicowanie gospodarstw między województwami.

Abstract

The paper discusses effectiveness issue and its measurement based on the literature review. The main assumption is that there is a great variety of effectiveness definitions and classification criteria. It creates an important constraint to compare research results and to make results objective. The ideal method of efficiency measurement, assessment and determinants was not elaborated so far. Model of efficiency assessment should be therefore adapted to the type of activity and modified depending of organization needs. Economic efficiency of pig farms was determined using the synthetic indicator, which showed the diversity of farms between voivodeships.