Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa

Jan Pawlak

Pawlak, Jan
Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa
Role of mechanization in the development of agriculture
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 165-175

Słowa kluczowe

rolnictwo mechanizacja zadania efektywność poszanowanie .środowiska

Key words

agriculture mechanization tasks efficiency enviroment conservation

Streszczenie

Znaczący udział w kosztach produkcji rolniczej z jednej strony, a wpływ na wydajność pracy z drugiej powodują, że mechanizacja rolnictwa spełnia ważną rolę w rozwoju rolnictwa. Zmiany uwarunkowań makroekonomicznych oraz ewolucja wymagań konsumentów żywności i ich relacji z kompleksem rolno-spożywczym, a także sytuacja na obszarach wiejskich stawiają nowe wyzwania wobec mechanizacji gospodarstw rolniczych. Powinna ona pomóc w zwiększeniu efektywności produkcji rolniczej, umożliwić dostarczenie konsumentom pełnej informacji o procesach produkcji żywności oraz zapewnić poszanowanie środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt.

Abstract

Significant share in costs of agricultural production on one hand, and the effect on labor productivity on the other, cause that the role of farm mechanization in the development of agriculture is important. Changes in macroeconomic conditions as well as in the behavior and in relations between consumers and the agri-food chain and in situation on rural areas raise new challenges towards farm mechanization. It should help to increase the efficiency of agricultural production, enable the traceability of food products, and ensure the environment conservation and animal welfare.