Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami

Piotr Bórawski

Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140
Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami
Johann Heinrich von Thünen localization theory utilization in efficiency estimation of farms with alternative incomes
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 176-182

Słowa kluczowe

teoria lokalizacji wyniki ekonomiczne gospodarstwo rolne

Key words

localization theory economic results farm

Streszczenie

W opracowaniu określono organizację oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw uzyskujących alternatywne dochody w zależności od ich odległości od rynku zbytu. Poddano weryfikacji teorię Johanna Heinricha von Thünena. Zaproponowano aktualizację teorii lokalizacji. Badania przeprowadzono w 41 gospodarstwach z alternatywnymi dochodami. Gospodarstwa położone bliżej miast wojewódzkich osiągnęły lepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Abstract

The objective of the survey was to recognize organization, production and economic results of farms having alternative income sources according to distance from voivodeship and poviat cities. The J.H. von Thünnen theory was investigated. The actualization of localization theory was proposed. The survey was carried out in 41 farms having alternative incomes. The farms located closer to voivodeship cities achieved better economic results.