Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach Ekonomicznych

Bolesław Borkowski, Stanisław Stańko

Borkowski, Bolesław; ORCID: 0000-0001-6073-6173
Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach Ekonomicznych
Remarks concerning the application and applying econometric methods in the economic research
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 43-61

Słowa kluczowe

ekonomia. ekonometria model korelacja regresja

Key words

economics econometrics econometric models correlation coefficients regression

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania w badaniach ekonomicznych stacjonarnych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Omówiono etapy postępowania w procesie budowy modeli ekonometrycznych oraz kwestie interpretacji otrzymanych wyników. Szczegółowo zaprezentowano problemy dotyczące selekcji cech, wyboru postaci analitycznej modelu, oceny stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych oraz merytorycznej i formalnej weryfikacji otrzymanych wyników. Przedstawiono również niektóre niebezpieczeństwa wynikające z mechanicznego stosowania tych metod i interpretacji uzyskanych wyników.

Abstract

In the study essential issues concerning the application of econometric methods in the economic research were presented. Stages of the proceeding in the construction of econometric models and interpretation issues of received results for stationary and dynamic econometric models were discussed. In detail problems concerning selection of variables, problems of choice of the model analytical form, the assessment of the degree of fitting the model to empirical data as well as logical and formal verification of received results were shown. Some threats resulting from mechanical applying these methods and interpretation of achieved results were presented as well.