O kondycji historii myśli ekonomicznej: kilka refleksji

Wacław Stankiewicz

Stankiewicz, Wacław
O kondycji historii myśli ekonomicznej: kilka refleksji
On the condition of economic thought: some reflections
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 9-15

Słowa kluczowe

historia myśli ekonomicznej państwo jako instytucja matryca instytucjonalna

Key words

history of economic thought the state as an institution institutional matrice

Streszczenie

Do analizy i oceny kondycji historii myśli ekonomicznej wykorzystany został schemat z arsenału metodologii nauk. Przegląd dziejów powszechnej myśli ekonomicznej, skoncentrowany na wybranych zagadnieniach poszczególnych epok, dowiódł występowania blasków i cieni w relacjach państwa i nauki ekonomicznej. Polska myśl ekonomiczna była dodatkowo poddana presji istnienia w warunkach utraty własnego państwa, a następnie sprostania wyzwaniom transformacji ustrojowej.

Abstract

An pattern from arsenal of methodology was used to analyse and assessment of the state of economic thought. General survey of the history of universal economic thought, concentrated on important issues of selected epochs, has proved the existence the good side and bad side in the relations between state and economic science. The Polish economic thought was additionally pressed in period of the loss of sovereignty and in time of social-economic transformation.