Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw według grup obszarowych

Joanna Kisielińska

Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525
Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw według grup obszarowych
The structure of investment, production and financial performance of farms by area groups
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 105-116

Słowa kluczowe

gospodarstwa rolnicze nakłady i wyniki produkcyjne

Key words

farms production inputs and outputs

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę struktury nakładów i uzyskiwanych wyników produkcyjnych i finansowych według grup obszarowych w próbie gospodarstw rolnych FADN z lat 2004-2008. Pozwoliło to nie tylko dokonać oceny efektywności gospodarowania przez gospodarstwa towarowe w zależności od ich powierzchni, ale również zaobserwować koncentrację nakładów i wyników produkcyjnych i finansowych w poszczególnych grupach. Podejście takie daje pełniejszy obraz zbiorowości polskich gospodarstw rolniczych, który można włączyć do dyskusji nad ich przyszłością czy sposobem realizacji polityki państwa wobec nich.

Abstract

The article presents an analysis of the structure of inputs and production and financial results by area groups in the sample of farms from FADN 2004-2008. This will not only allow to assess the economic efficiency of farm commodity, depending on their surface, but also allow to observed concentrations of the various inputs and outputs of production and financial in particular groups. This approach gives a fuller picture the community of Polish farms during the continuing discussions over their future, and how to implement the state policy towards them.