Rola rolnictwa w zaspokajaniu popytu pośredniego i końcowego w krajach Unii Europejskiej

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339
Rola rolnictwa w zaspokajaniu popytu pośredniego i końcowego w krajach Unii Europejskiej
The importance of agriculture in meeting indirect and final demand in the EU countries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 149-156

Słowa kluczowe

rolnictwo popyt pośredni i końcowy bilanse przepływów

Key words

agriculture indirect and final demand the input-output analysis

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie znaczenia rolnictwa w zaspokajaniu popytu pośredniego i końcowego w krajach Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu metody input-output. Proporcje rozdysponowania produktów sektora rolno-żywnościowego między popyt pośredni (zużycie pośrednie) a zaspokajanie popytu końcowego potwierdzają, że w większości krajów Unii Europejskiej sektor rolny ma charakter surowcowy w sektorze rolno-żywnościowym i w całej gospodarce narodowej. Różnice w tym zakresie występujące pomiędzy krajami UE wynikają głównie z poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju.

Abstract

The aim of the paper was to disclose the importance of agriculture in meeting indirect and final demand in EU’s countries using input-outputs methodology. Proportions of allocating agri-food sector’s products between indirect intermediate consumption and final demand prove that in most EU’ countries agriculture plays material role in agri-food sector as well as in national economy. The differences between EU’s countries relate to their level of socio-economic development.