Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia

Bogdan Podgórski

Podgórski, Bogdan
Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia
Management of the Agricultural Property Stock and selected factors which determine its disposal
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 183-192

Słowa kluczowe

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedaż gruntów ornych dzierżawa gruntów ograniczenia w obrocie nieruchomościami

Key words

Agricultural Property Stock of the State Treasury (APS) sale of arable land lease of land restrains in property turnover

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) oraz podjęto próbę wskazania głównych czynników ograniczających rozdysponowanie nieruchomości. W opracowaniu wykorzystano informacje pochodzące z raportów z działalności Agencji, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury. Zaprezentowane wyniki świadczą, o znacznym zaawansowaniu prywatyzacji mienia, jednak występuje wiele czynników ograniczających proces jego rozdysponowania.

Abstract

This paper presents the actual status of the disposal of APS property and research made to define main factors which restrain it. The analysis was based on information from the reports of the Agency’s activity, internal elaboration papers and available literature. Results presented here acknowledge an advanced level of property privatization but also indicate many factors restraining the process of its disposal.