Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej – studium przypadku

Katarzyna Rudzińska, Adam Wąs

Rudzińska, Katarzyna
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej – studium przypadku
Income risk sources and risk management in pig production – case study
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 210-220

Słowa kluczowe

ryzyko dochodowe ryzyko rynkowe zarządzanie ryzykiem produkcja trzody

Key words

income risk market risk risk management pig production

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono szczegółową analizę czynników wpływających na ryzyko dochodowe na przykładzie dobranego celowo, wyspecjalizowanego, towarowego gospodarstwa trzodowego. Przy użyciu modelu symulacyjnego wykorzystującego metodę Monte Carlo określono poziom zmienności dochodu oraz wskazano jej źródła. Sporządzono szereg alternatywnych scenariuszy zakładających zastosowanie instrumentów ograniczających poziom ryzyka dochodowego. Wykazano znaczący wpływ ryzyka rynkowego (ceny prosiąt, paszy i żywca) na zmienność dochodu. Wdrożenie dostosowań w gospodarstwie polegających na rozpoczęciu produkcji prosiąt oraz wprowadzenie instrumentów rynkowych ograniczających wahania cen pasz i żywca prowadzi do znacznego ograniczenia ryzyka poniesienia straty oraz zwiększenia przeciętnych wartości osiąganego dochodu. Wskazuje to na dominującą rolę ryzyka rynkowego w analizowanym gospodarstwie.

Abstract

The paper aims at analysis of income risk factors based on specialized, big scale pig farm. Using simulation model based on Monte Carlo approach authors analyzed income volatility and its main sources. There were created number of scenarios assuming applying of income risk mitigation measures. Results shows significant share of market risk in creating income volatility. Applying on farm investments aiming to piglets’ self-sufficiency and using market measures for decreasing fatteners and feed prices volatility leads to noticeable decrease of income risk. It indicates dominant role of market risk in analyzed farm.