Zmiany przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w Polsce w latach 2002 i 2007

Jadwiga Bożek

Bożek, Jadwiga
Zmiany przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w Polsce w latach 2002 i 2007
Changes of structural differentiation of agrarian structure, crop structure and structure of arable land in Poland in 2002-2007
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 26-35

Słowa kluczowe

struktura agrarna struktura zasiewów struktura użytków rolnych zróżnicowanie przestrzenne

Key words

agrarian structure crop structure structure of arable land spatial differentiation

Streszczenie

Przedstawiono zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu struktury agrarnej, struktury zasiewów i struktury użytków rolnych w Polsce w ujęciu dynamicznym według metod statystycznej analizy struktur. Punktem wyjścia było pogrupowanie województw ze względu na podobieństwo wymienionych struktur w roku 2002 i 2007. Następnie przeprowadzono analizę stabilności grupowania, kierunku i tempa przemian w wyodrębnionych grupach województw oraz zmian w zróżnicowaniu międzygrupowym.

Abstract

The paper presents the dynamics of changes in spatial differentiation of agrarian structure, crop structure and structure of arable land in Poland according to the methods of statistical structural analysis. The basis for further investigation lies in the grouping of voivodships according to the similarity of structure In the years under comparison. The next question under consideration is the stability of grouping, the direction and rate of changes In the groups of voivodships being distinguished and changes of differentiation between groups.