Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce

Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski

Czubak, Wawrzyniec; ORCID: 0000-0002-0826-8461
Sadowski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-8236-1007
Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce
The role of agricultural advisory in the implementation of Common Agricultural Policy in Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 36-44

Słowa kluczowe

doradztwo rolnicze Wspólna Polityka Rolna UE Fundusze UE analiza czynnikowa

Key words

agricultural advisory Common Agricultural Policy UE founds factor analysis

Streszczenie

Wejście Polski do UE zmieniło formy i zakres wsparcia kierowanego do sektora rolnego. Wymaga to od rolników – beneficjentów funduszy UE – wiedzy i umiejętności związanych ze stawianymi wymaganiami. Ważnym ogniwem stają się tu podmioty doradztwa rolniczego, zarówno państwowe, jak i prywatne. W tych nowych warunkach podmioty doradztwa sprawdziły się. O ile przewaga Ośrodków Doradztwa Rolniczego wynika z ich tradycji i ugruntowanej pozycji, o tyle powstające firmy prywatne cechuje duża elastyczność funkcjonowania.

Abstract

Polish accession to the European Union changed the range and forms of support offered for agricultural sector. Usage of structural funds required from farmers (as potential beneficiaries) new knowledge, skills and professional abilities. The advisory for agriculture (national as well as private) play important role in the complex system. They customized and managed to cope with new challenges linked to the UE formal requirements. In contact with beneficiaries the National Agricultural Advisory Centres take the advantage of tradition, while the commercial companies exploit the flexibility of organization and functioning.