Czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwach rolniczych

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwach rolniczych
Determinants of profit in agricultural enterprises
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 54-59

Słowa kluczowe

determinanty wyniku finansowego przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

determinants net profit agricultural enterprises

Streszczenie

W opracowaniu określono determinanty kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwach rolniczych. Analiz dokonano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem panelu niezbilansowanego 2616 przedsiębiorstw. Stwierdzono, że w badanej grupie przedsiębiorstw na wynik finansowy wpływają takie zmienne, jak: przychody netto ze sprzedaży, kapitał własny, kredyty długoterminowe, które są znane w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych. Zidentyfikowano także specyficzną zmienną, która odzwierciedla odpłatne użytkowanie ziemi rolniczej.

Abstract

Determinants impacting profits in agricultural enterprises were defined in the article. It was based on the analyses with the classical least squares method using the unbalanced panel of 2616 enterprises. It was found that in the examined group of enterprises the financial result was influenced by classical variable, well-known in the literature from the range of economic sciences. Additionally, specific variable was identified, which was rental payment for utilization of the agricultural land. This makes agricultural enterprises specific.