Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec

Sebastian Jarzębowski

Jarzębowski, Sebastian; ORCID: 0000-0002-9394-577X
Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec
Comparison of efficiency of Polish and German grain mills
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 78-85

Słowa kluczowe

efektywność produktywność przemysł zbożowo-młynarski

Key words

efficiency productivity grain industry

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstw młynarskich z wykorzystaniem metody DEA oraz wskaźnika produktywności TFPC. Dzięki oszacowaniu poszczególnych miar efektywności i produktywności możliwe było wyodrębnienie źródeł nieefektywności, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy.

Abstract

On the example of leaders’ observation in a given branch, it is possible to allow to create a conception of development for own company, also enable to improve own processes (within production processes). Efficiency analysis in grain milling companies by using DEA method and TFPC index productivity can be helpful by their current estimation and by taking proper decisions, which concern their future. Inefficiency of some companies can have its source in organization of material and human resources, which can be improperly used. Due to estimation of particular efficiency and productivity measures it was possible to separate sources of inefficiency, what allowed to point at directions of improvement and further detailed analysis.