Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej

Tomasz Pawlonka

Pawlonka, Tomasz; ORCID: 0000-0002-3463-7013
Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej
Liquidity And Cash Conversion Cycle In Selected Enterprises In The Meat Industry
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 106-115

Słowa kluczowe

płynność finansowa cykl konwersji gotówki branża mięsna kapitał obrotowy netto

Key words

financial liquidity cash conversion cycle meat industry net working capital

Streszczenie

Długość cyklu konwersji gotówki jest istotnym wskaźnikiem oceny efektywności gospodarowania aktywami i pasywami bieżącymi, jak również ogólnej efektywności jednostki. Im krótszy jest ten cykl, tym więcej obrotów kapitałem obrotowym może dokonać przedsiębiorstwo. Zakładając, że każdy taki obrót pozwala na zrealizowanie przedsiębiorstwu określonej kwoty zysku, zwiększenie częstotliwości obrotów umożliwia wypracowanie większego zysku globalnego. Długość cyklu konwersji gotówki wpływa również w istotny sposób na płynność finansową przedsiębiorstw. Wzrost długości cyklu konwersji gotówki stymuluje wzrost wskaźnika bieżącej płynności finansowej, jednakże tylko do pewnego momentu. Nadpłynności finansowej badanych przedsiębiorstw branży mięsnej towarzyszy malejąca tendencja w zakresie długości cyklu konwersji gotówki.

Abstract

Length of cash conversion cycle is an important indicator for assessing the effectiveness of current management of assets and liabilities, as well as overall business performance. The shorter the cycle, the more turnover of working capital may make a company. Assuming that each such marketing allows a company to carry out a certain amount of profit, increasing the frequency of rotation can develop a greater global profit. Length of cash conversion cycle also affects significantly the liquidity of companies. The increase in cash conversion cycle length stimulates the growth of the current liquidity ratio, but only to a point. Financial liquidity of companies surveyed in the meat industry is accompanied by a decreasing trend in the cash conversion cycle length.