Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego
Government Intervention In Agricultural Credit Market And The Problem Of Farmers Access To Bank Credit
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 116-126

Słowa kluczowe

interwencjonizm kredytowy w rolnictwie kredyty preferencyjne banki

Key words

government intervention in agricultural credit market preferential credit banks

Streszczenie

Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie jest przedmiotem analiz i ocen, które uzasadniają jego stosowanie lub przeciwnie ukazują niską efektywność tej polityki w realizacji jej celów makro- i mikroekonomicznych. W opracowaniu zaprezentowano niektóre argumenty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, które odnoszą się do oceny interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie z punktu widzenia jego wpływu na usuwanie barier w dostępie rolników do kredytu bankowego.

Abstract

Government intervention in agricultural credit market for many years is the subject of reviews and assessments, which to justify this policy or conversely show its low efficiency in achieving its macro-and microeconomic objectives. The paper presents some theoretical and empirical arguments, that relate to the assessment of the credit intervention in agriculture, from the perspective of its impact on removing barriers to access to bank loans for farmers.