Sytuacja badań ekonomicznych na Słowacji

Peter Bielik, Daniela Hupková

Bielik, Peter; ORCID: 0000-0002-3392-0925
Hupková, Daniela
Sytuacja badań ekonomicznych na Słowacji
Situation of Economic Research in Slovakia
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 37-42

Słowa kluczowe

badania rozwój edukacja finansowanie

Key words

research development education funding

Streszczenie

Celem opracowania było określenie sytuacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych na Słowacji oraz jej porównanie z pozostałymi państwami członkowskimi UE i krajami OECD. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu badań ekonomicznych jako instrumentu wzrostu gospodarczego i konkurencyjno .ci. W wyniku analiz nie odnotowano istotnych różnic między Słowacją, krajami UE-27 i OECD w zakresie ogólnych wskaźników badań. Głównym problemem jest niedostateczne finansowanie badań i rozwoju w ostatnich latach na Słowacji. Jednak mimo problemów finansowych, nastąpiła poprawa wskaźników dotyczących nauki oraz badań.

Abstract

The aim of the paper is to determine the situation in higher education and research area in Slovakia and to compare this development with the EU 27 and OECD countries. The interest is oriented on the economic research as an instrument between Slovakia, EU 27 and World in overall research indicators. The principal problem is insufficient funding of Research and development. Despite this fact an improvement occurred in the Science and Research category of indicators during recent years in Slovakia.